Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 813/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Nam Định
  • 813/QĐ-SYT
  • Sở y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở: Trần Trung Kiên
  • 10/11/2022
  • Quyết định
  • Công khai ngân sách nhà nước
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
CV số 1943/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 9 năm 2022
Mã số: 1943/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 05/10/2022
CV số 1748/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 8 năm 2022
Mã số: 1748/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 05/09/2022
CV số 1330/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 7 năm 2022
Mã số: 1330/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/08/2022
CV số 881/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 5 năm 2022
Mã số: 881/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 01/06/2022
CV số 688/SYT-VP Công văn phổ biến VB QPPL tháng 4 năm 2022
Mã số: 688/SYT-VP
Công văn
Ban hành: 05/05/2022