Trang chủThủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thứ Tư, 10/6/2020 10:46'(GMT+7)
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

NỘI DUNG:

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN

CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND  ngày 29/01/2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

 

Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Người bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

  Bước 2: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường kiểm tra tính hợp lệ của đơn và hồ sơ kèm theo, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung;

 Bước 3: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại để làm căn cứ các định mức bồi thường.

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành thương lượng việc bồi thường với người bị thiệt hại;

 Bước 4: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường ra căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại và kết quả thương lượng với người bị hại để ra quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính;

Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu bồi thường;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài liệu,chứng cứ có liên quan.

Số lượng hồ sơ: Không quy định.

Thời hạn giải quyết:

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ;

- Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;

- Thương lượng bồi thường: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày;

- Quyết định giải quyết bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định giải quyết bồi thường.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn yêu cầu bồi thường (đối với cá nhân bị thiệt hại) (Mẫu 01a, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)

- Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (đối với trường hợp người bị thiệt hại chết) (Mẫu 01b, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)

- Đơn yêu cầu bồi thường (đối với tổ chức bị thiệt hại) (Mẫu 01c, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)

Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Yêu cầu điều kiện:

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;

- Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Có thiệt hại thực tế xảy ra;

- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

- Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

 

 

Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27     tháng 02 năm 2013 )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(đối với cá nhân bị thiệt hại)

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………

Địa chỉ:............................................................................................................

Theo………số ..............ngày ........tháng ......năm ...........của…… Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:......................................................................................................

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................

.........................................................................................................................

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................

Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................

Thiệt hại  do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.......................

……………………………………………………………………………….

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:.................................................................................

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

……………………...…………………….....................................................

.........................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)

a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh

Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / cơ sở giáo dục / cơ sở chữa bệnh

  (từ ngày ...................đến ngày.....................): …………………. ngày.

Số tiền yêu cầu bồi thường:.............................................................................

b) Trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm

Mức độ sức khoẻ bị tổn hại:…………………………………………………

Số tiền yêu cầu bồi thường:.............................................................................

4. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có)

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:.........................................................................

........................................................................................................................

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên).

b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (nếu có):................................................................

........................................................................................................................

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

c) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động

- Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có):..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có):

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

   (Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

5. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

……………………………….........…………………………………….......

........................................................................................................................

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

 

…….. ngày….. tháng….. năm……

Người yêu cầu bồi thường

(Ký, và ghi rõ họ tên)

 


Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27     tháng 02 năm 2013 )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

(đối với trường hợp người bị thiệt hại chết)

 

Kính gửi:………...............(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

 

Tên tôi là:…………………………………………………..………………

Địa chỉ:............................................................................................................

Là: ……….. (Ghi rõ quan hệ với người bị thiệt hại là: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại, người được người bị thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng).

Được sự ủy quyền của những người sau (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

Theo…… số……… ngày……… tháng……. năm…….. của  …………về việc …… Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy địmh của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

1. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần……………………………………....

.........................................................................................................................

2. Chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết (nếu có) …………………………………………………….........

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên)

3. Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có)…………………………………………

...............................................................................................................................

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền cấp dưỡng trên)

4. Chi phí mai táng…………………………………………………………

…………………………………………………………................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(Kèm theo giấy chứng tử)

5. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường ……………………………….....

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại cho Tôi theo quy định của pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

(Về mối quan hệ giữa người yêu cầu bồi thường và người bị thiệt hại đã chết)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…….. ngày….. tháng….. năm…….

Người yêu cầu bồi thường

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01c (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27     tháng 02 năm 2013 )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(đối với tổ chức bị thiệt hại)

 

Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)

Tên tổ chức:…………………………………………………………………

Địa chỉ:............................................................................................................

Theo………số ..........ngày ........tháng ......năm ...........của……về việc….Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:......................................................................................................

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):

.........................................................................................................................

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):..........................................

Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................

Thiệt hại  do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):

.........................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:.................................................................................

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

……………………………………………………………………...…...…...

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

3. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường......................................................

 Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

 

…….. ngày….. tháng….. năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

THỜI GIAN:

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ; - Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày; - Thương lượng bồi thường: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày; - Quyết định giải quyết bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định giải quyết bồi thường.

LỆ PHÍ:

Không

FILE ĐÍNH KÈM:

STT Tên file
1 Bồi-thường-01.doc

Thủ tục hành chính khác

13/04/2021 08:49

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:48

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:48

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:47

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:45

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:45

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:44

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:44

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:43

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:42

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:40

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:35

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

23/04/2020 07:51

THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)

16/04/2020 08:15

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)

Lĩnh vực Thanh tra (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)