Trang chủThủ tục hành chính

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

14/11/2022 10:31

TTBYT_03 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (Mã số TTHC: 1.003039) (Mã quản lý quốc gia: 1.003039.000.00.00.H40)

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

14/11/2022 10:27

TTBYT_02 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (Mã số TTHC: 1.003029) (Mã quản lý quốc gia: 1.003029.000.00.00.H40)

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

14/11/2022 10:01

TTBYT_01 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (Mã số TTHC: 1.003006) (Mã quản lý quốc gia: 1.003006.000.00.00.H40)

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

1