Trang chủTin tứcThông tin y học

Chung tay thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

Từ năm 1992, Đảng và Nhà nước đã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đây là một giải pháp chiến lược được lựa chọn mang tính then chốt, nhằm thực hiện mục tiêu công bằng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện chính sách BHYT là nhằm huy động sự tham gia của mọi người trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau, là mục tiêu và thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Để tuyên truyền chính sách nhân văn này rộng rãi trong cộng đồng, phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, đồng thời cũng là thể hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia của hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách này, Thủ tướng Chính phủ lựa chọn ngày 01 tháng 7 hằng năm là ngày “ Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/7/2013 để thực hiện Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 của Tỉnh, với mục tiêu cụ thể và 5 nhóm giải pháp thực hiện. Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân của 10/10 huyện, thành phố đã được thành lập và triển khai các hoạt động “ Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ BHYT hằng năm vào chương trình phát triển kinh tế, chương trình nông thôn mới của từng địa phương, có chính sách hỗ trợ nốt 30% mệnh giá thẻ BHYT giúp 100% người cận nghèo của tỉnh đều tham gia BHYT… Vì vậy, tỷ lệ bao phủ toàn dân về BHYT của tỉnh đã tăng đáng kể trong 5 năm qua: từ 44% năm 2012 lên 60,2% năm 2013,  64,1% năm 2014, 66,22% năm 2015. Tính đến 20 tháng 6 năm 2016, số người tham gia BHYT đã tăng 132.514 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia BHYT của cả tỉnh đến nay đạt 70,08%, tăng gần 4% so với cuối năm 2015. Đặc biệt số người tham gia theo hộ gia đình tăng từ 72.797 người (tháng 6/2015) lên 123.646 người, tăng 12.680 người so với cùng kỳ năm trước.

Xác định rõ công tác truyền thông, tuyên truyền cần được tiến hành với nhiều nhóm đối tượng với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng được truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia. Đặc biệt chú ý các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp như: hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp... Trong những năm qua, ngành y tế đã phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội xây dựng và thống nhất phân công trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT  cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế đã  phối hợp với các hội, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy…để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT, cách thức tham gia BHYT, cách sử dụng thẻ BHYT hợp lý, tuyên truyền về nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể để từ đó họ quan tâm, có biện pháp vận động người dân của địa phương mình quản lý cùng tham gia BHYT.

Để tiếp tục chung tay thực hiện chỉ tiêu về bao phủ BHYT toàn dân đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao. Trong những tháng đầu năm 2016, ngành y tế đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bảo hiểm xã hội triển khai các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm về chính sách BHYT tại các huyện có tỷ lệ người tham gia BHYT thấp như: Nam Trực, Giao Thủy, Nghĩa Hưng… cho các đối tượng là các đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ, chi hội trưởng, hội viên các xã, thị trấn. Thông qua các hoạt động này đã giải quyết một số băn khoăn, thắc mắc về BHYT của người dân. Cùng với đó, viết và phát bài truyền thông về BHYT trên hệ thống đài phát thanh huyện, thành phố, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông cho nhân viên y tế của 10/10 huyện, thành phố. Từ đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ y tế trong công tác tuyên truyền chính sách nhân văn này.

Các hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện trong thời gian tới như: hội nghị toạ đàm cấp tỉnh, cấp huyện để tìm các giải pháp trong việc phát triển tỷ lệ bao phủ về BHYT; hội thi hái hoa dân chủ để tìm hiểu về chính sách BHYT cho người dân tại 30 xã thuộc 3 huyện có tỷ lệ tham gia BHYT thấp như Nam Trực, Giao Thủy, Nghĩa Hưng; tuyên truyền chính sách BHYT trong bệnh viện thông qua hình thức họp hội đồng người bệnh hoặc thảo luận nhóm người bệnh, người nhà người bệnh.

Các hình thức tuyên truyền gián tiếp như treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích… để tuyên truyền cho Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam được trú trọng và thực hiện hằng năm./.

 Trần Bích Liên

Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi