Trang chủTin tứcThông tin chung

Ngành Y tế đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngành Y tế đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, rèn luyện y đức, đưa lĩnh vực y tế ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Ngành Y tế đã và đang triển khai hiệu quả việc thực hiện với các nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ngành Y tế và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra và xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện song song với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế, chi bộ các đơn vị và các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên toàn ngành Y tế nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xem đây là một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, thẳng thắn. Mỗi cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự soi, tự nhận khuyết điểm, có kế hoạch sửa chữa. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ toàn ngành bằng việc hưởng ứng tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị y tế đều xác định mỗi cán bộ đảng viên, công chức phải là tấm gương về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phải tạo được sự chuyển biến cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là phải kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, nhân rộng. Quá trình thực hiện đã vận dụng, lồng ghép những chủ đề, nội dung vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành, không tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác chuyên môn, bằng những việc làm cụ thể, đó là duy trì tạo sự đoàn kết trong từng đơn vị, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc tuân thủ quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử; luôn đổi mới tạo phong cách đẹp, thái độ niềm nở của cán bộ ngành Y đối với người bệnh và người nhà người bệnh; quan tâm xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp; chú trọng nâng cao chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; thường trực 24/24h, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân; quản lý, chăm sóc, điều trị tốt bệnh nhân nội trú; giải quyết nhanh, gọn những bức xúc, kiến nghị của nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ; khuyến khích các đơn vị tuyến huyện có đủ điều kiện đưa dịch vụ kỹ thuật y tế tuyến tỉnh áp dụng hiệu quả tại tuyến mình.

Đảng ủy Sở xác định rõ 04 công việc mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 để nâng cao chất lượng điều trị;

- Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh với Chủ đề: Y tế Việt Nam đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người dân;

- Đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với việc hoàn thành tiêu chí y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới;

Với chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của Đảng ủy Sở gắn việc thực hiện chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, năm 2018 ngành đã hoàn thành 20 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, cụ thể năm 2019, Sở Y tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(1)- Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(2)- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên.

(3)- Tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; cụ thể: Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế; Triển khai Thông tư số 43 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện; Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng”; Duy trì, củng cố hòm thư và xử lý thư góp ý theo quy định; Tiếp tục triển khai kế hoạch “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của bệnh viện; Tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không tiêu cực; Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Thông tư số 07 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế...

(4)- Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” theo quy định tại Quyết định số 3638 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”.

(5)- Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức y tế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế toàn tỉnh trau dồi y đức và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh; Nhiều cán bộ y tế, với lòng tận tâm, trách nhiệm, họ đã và đang không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo để đem khả năng và tâm huyết của mình, góp sức mình hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Những hoạt động thiết thực của toàn ngành Y tế trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”./.

ThS. Trần Trung Kiên

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi