Trang chủHoạt động ngànhTiêm chủng covid-19

Video: Khuyến cáo tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 của Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương - Bộ Y tế

Coppy link sau để tải video:

https://soyte.namdinh.gov.vn/video/khuyen-cao-tiem-nhac-lai-vac-xin-phong-covid-19-cua-trung-tam-truyen-thong-gdsk-trung-uong-bo-y-te-83

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi