image banner
anh tin bai
 

 anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

 

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, thực hiện điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về Sở Y tế tỉnh Nam Định

- Địa chỉ:Số 14 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0228.3631486

- Số fax: 0228.3631261

- Email: soyte@namdinh.gov.vn

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

 

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật

 
https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?isLaw=true

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

https://vbpl.vn/Pages/danh-sach-dieu-uoc.aspx?DULinhVuc=9

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuc-hanh-chinh.aspx?_nlv=SYT&_tk= 

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/tin-tuc

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/van-ban?field=25&searchBy=0

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/gioi-thieu

7

Công khai ngân sách

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/van-ban?field=30&searchBy=0 

8

Danh ba điện thoại công chức cơ quan

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/gioi-thieu/co-cau-to-chuc

9

Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở Y tế

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/tin-tuc

10

Kế hoạch - Quy hoạch của ngành

 https://soyte.namdinh.gov.vn/home/van-ban?type=8&field=27&searchBy=0

11

Văn bản chỉ đạo, điều hành

https://soyte.namdinh.gov.vn/home/van-ban

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Nam Định

- Địa chỉ:Số 14 Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0228.3631443

- Số điện thoại di động: 0912164716

- Email: soyte@namdinh.gov.vn

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mau so 01a.docx 

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

 Mau so 01b.docx

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mau so 02.docx 

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mau so 03.docx 

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mau so 04.docx 

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mau so 05.docx 

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Mau so 06.docx 

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

46-2018-TT-BTC.PDF 

  © Bản quyền thuộc về Sở Y tế Tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Số 14 Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Đinh.
  Điện thoại: (0228) 3631 486 - Fax: (0228) 3631 261 - Email: soyte@namdinh.chinhphu.vn.
  Giấy phép số 02/GP-STTTT ngày 29-07-2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định.
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang