Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
  • Số: 39-NQ/TW
  • Ban Chấp hành Trung Ương
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  • 15/01/2019
  • Nghị quyết
  • Đảng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng chống tham nhũng
Mã số: Luật số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Luật tố cáo 2018
Mã số: Luật số: 25/2018/2018/QH14
Luật
Ban hành: 12/06/2018
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
Mã số: Số: 117/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Mã số: Số: 104/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 30/01/2019