Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch số 276/KH - SYT Kế hoạch triển khai xây dựng áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001-2015 năm 2020
  • số 276/KH - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 28/02/2020
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh mục phổ biến VB QPPL năm 2019
Mã số:
Tài liệu
Ban hành: 05/03/2020
Công văn số 250/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 02 năm 2020
Mã số: số 250/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/03/2020
Kế hoạch số 1698/KH - SYT về việc kiểm tra, rà soát hóa VB QPPL năm 2020
Mã số: số 1698/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định số 140/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 140/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 20/02/2020