Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
  • Số: 27-CT/TW
  • Ban Chấp hành Trung ương
  • Chánh văn phòng Phạm Thành Trung
  • 10/01/2019
  • Chỉ thị
  • Đảng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng chống tham nhũng
Mã số: Luật số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Luật tố cáo 2018
Mã số: Luật số: 25/2018/2018/QH14
Luật
Ban hành: 12/06/2018
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
Mã số: Số: 117/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Mã số: Số: 104/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 30/01/2019