Trang chủTin tứcThông tin chung

Triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2018

Mục đích của Kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính qua việc đổi mới các hình thức đa dạng và phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý; cán bộ công chức viên chức ngành y tế về mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Từ đó nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai Kế hoạch cũng góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị y tế ở các cấp.

Phát huy vai trò tích cực của hoạt động thông tin, tuyên truyền trong việc phản ánh thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị được chính xác, kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính của Ngành năm 2018. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Y tế.

Về các nội dung tuyên truyền, bao gồm: Phổ biến kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh, của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của Tỉnh về cải cách hành chính; vai trò tác động của cải cách hành chính đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành y tế. Một nội dung nữa cần đẩy mạnh tuyên truyền là tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của đơn vị, của ngành, tập trung vào các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ công chức viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Thông tin tuyên truyền về bộ thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế sẽ được triển khai qua mạng trong năm 2018 về nội dung, cách tra cứu, tìm hiểu thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng biểu mẫu. Tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tuyên truyền những kết quả đạt được của đơn vị, của ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phê bình những tập thể, cá nhân yếu kém trong thực hiện cải cách hành chính./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác